PODMÍNKY UŽITÍ

obchodní společnosti Sand dune s.r.o., IČ: 02715732,
se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222954,

pro přístup a užití webových stránek www.app.praguecuisine.com (dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

  • Sand dune provozuje a spravuje webové stránky www.app.praguecuisine.com (dále jen „Web Prague Cuisine“)
  • Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících web Prague Cuisine (dále jen „Uživatel“) při vstupu a dalším používání Webu Prague Cuisine.
  • Uživatel vstupem na Web Prague Cuisine stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  • Sand dune s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Dále informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Webu Prague Cuisine, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu Prague Cuisine.

II. Použití Webu Prague Cuisine

  • Přístup a používání Webu Prague Cuisine je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Webu Prague Cuisine (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  • Sand dune s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup na Web Prague Cuisine, ani nezávadnost a bezpečnost Webu Prague Cuisine. Sand dune s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Webu Prague Cuisine, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webu Prague Cuisine, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webových stránek, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  • Kliknutím na některé odkazy na Web Prague Cuisine může dojít k opuštění Webu Prague Cuisine a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

III. Ochrana osobních údajů

  • Sand dune s.r.o zpracovává osobní údaje Uživatelů Webu Prague Cuisine.
  • Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
  • Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Sand dune s.r.o., a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  • Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Sand dune s.r.o. o změně ve svých Osobních údajích.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  • Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Sand dune odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Sand dune s.r.o.
  • V případě, že by se Uživatel domníval, že Sand dune s.r.o. provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Sand dune s.r.o. o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Sand dune s.r.o. povinen tuto informaci předat. Sand dune s.r.o. má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Sand dune s.r.o. a Webu Prague Cuisine na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Sand dune s.r.o. na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
  • Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat.
   Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.
   Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
   Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

IV. Autorská práva

  • Sand dune s.r.o. je vlastníkem Webu Prague Cuisine.
  • Web Prague Cuisine je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Sand dune s.r.o. vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu Prague Cuisine.
  • Obsah Webu Prague Cuisine nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Sand dune s.r.o. předem písemný souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

  • Uživatel Webu Prague Cuisine prohlašuje, že:
   • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
   • veškeré údaje, které poskytuje společnosti Sand dune s.r.o, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   • se před zahájením užívání Webu Prague Cuisine důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
   • Nebude používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu Prague Cuisine.

VI. Závěrečná ustanovení

  • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem Prague Cuisine se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Webu Prague Cuisine realizován.
  • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015

V Praze dne 1. 6. 2015